آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون .
.
 

هنگامی که ما قصد انجام تحلیل رگرسیون داریم به ازای x های ثابت مقادیری برای متغیر وابسته به دست می آید.
با توجه به اینکه رابطه ی ما یک رابطه ی آماری است و نتایج دقیقا تعین نمی شوند بنابراین به ازای هر x مجموعه مقادیر مختلفی برای y به دست می آید که برای انجام استنباط های آماری فرض می کنیم دارای توزیع نرمال و واریانس ثابت است بنابراین برای هر x ما با یک توزیع جدید y روبرو هستیم که دارای میانگین خاص است.

 آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : تفاوت میانگین پاسخ و پاسخ چیست؟
ما برای برآورد خط رگرسیون از میانگین y هایی که دارای x مشخص هستند استفاده می کنیم..
به عنوان مثال فرض کنید در یک تحقیق قصد داریم رابطه ی امید به زندگی زنان و میزان موالید به ازای هر 1000 نفر را به دست آوریم. اکنون 2 سوال می تواند مطرح شود آیا می خواهیم
- میانگین امید به زندگی زنان را در تمام کشورهایی که دارای میزان موالید 25 هستند به دست آوریم.
یا
- امید به زندگی زنان را در کشور خاصی ( مثلا مالزی) که میزان موالید آن 25 است به دست آوریم.
در حالت اول قصد پیش بینی میانگین پاسخ را داریم.
در حالت دوم هدف ما پیش بینی پاسخ است.
در هر دو حالت میزان پیش بینی شده یکی است و تنها پراکندگی آنها متفاوت است.
می دانیم میانگین ها کمتر از خود مشاهدات دارای پراکندگی هستند.
هنگامی که یک میانگین را پیش بینی می کنیم تنها باید نگران آن باشیم که میانگین پیش بینی شده چقدر از میانگین جامعه فاصله دارد اما وقتی یک مقدار را پیش بینی می کنیم باید به تفاوت بین مقدار نمونه از میانگین پیش بینی شده نیز توجه کنیم.
  • پیش بینی میانگین پاسخ برای یک مقدار معین x
  • پیش بینی پاسخ برای یک مقدار معین x
  • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
    http://amar.ibep.ir