آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون .
.
 

برای بررسی نرمال بودن راه های مختلفی وجود دارد که در زیر به معرفی بعضی از این روش ها می پردازیم.

اگر داده ها نرمال نباشد ابتدا به بررسی فروض دیگر می پردازیم اگر آنها مشکلی نداشت تبدیلات مناسب را انجام می دهیم. چون بعضی اوقات به علت ناهمسانی واریانس یا عوامل دیگر انحراف از نرمال بودن مشاهده می شود که با اصلاح آن این مورد نیز اصلاح می شود.

  • رسم نمودار ساقه و برگ و هیستوگرام در نرم افزار spss
  • آزمون نرمال بودن در نرم افزار spss
  • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
    http://amar.ibep.ir