آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون .
.
 

یکی از کارهایی که در قسمت آنالیز یا تجزیه و تحلیل باقیمانده ها باید انجام دهیم بررسی این است که آیا مدلی که برازش داده ایم مدل مناسبی است.
آیا بین متغیر مستقل و وابسته رابطه خطی برقرار بوده یا نیاز به تبدیل داده ها داریم.
برای بررسی مناسبت مدل راه های مختلفی وجود دارد که در زیر به معرفی بعضی از این روش ها می پردازیم.

 1. برای بررسی مناسبت مدل می توانیم نمودار باقیماند های استودنت شده را در مقابل مقادیر برازش شده (برآورد شده) رسم کنیم.
  اگر مدل مناسب باشد باید مقادیر به صورت تصادفی اطراف خط صفر قرار گیرند اگر در نمودار الگوی خاصی مشاهده شد می توانیم نتیجه بگیریم که مدل مناسب نیست و باید با انجام تبدیل داده ها آنرا برطرف کنیم.

  نمودار الگوی نامناسب

   آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : آنالیز باقیمانده ها بررسی مناسبت مدل
  مقادیر به صورت تصادفی اطراف خط صفر قرار نگرفته اند و الگوی خاصی را دنبال می کنند بنابراین باید داده ها را تبدیل کرده و مجددا مدل رگرسیونی را برازش دهیم.

  نمودار پس از تبدیل داده ها

   آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : آنالیز باقیمانده ها بررسی مناسبت مدل
  مقادیر به صورت تصادفی (مستطیل شکل) در اطراف خط صفر قرار گرفته اند بنابراین مدل مناسب است.
  توجه: از این نمودار جهت بررسی ثابت بودن واریانس نیز استفاده می شود.
 2. برای بررسی مناسبت مدل می توانیم نمودار باقیماند های استودنت شده را در مقابل مقادیر متغیر مستقل رسم کنیم.
  اگر مدل مناسب باشد ، هنگام رسم کردن نمودار باقیمانده ها در مقابل مقادیر متغیر مستقل مدل، نباید الگویی در آن مشاهده کنیم.
  [الگویی مشاهده نمی شود و نقاط در نواری افقی اطراف صفر قرار می گیرند.]

  نمودار الگوی نامناسب

   آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : آنالیز باقیمانده ها بررسی مناسبت مدل
  مقادیر به صورت تصادفی اطراف خط صفر قرار نگرفته اند و الگوی خاصی را دنبال می کنند بنابراین باید داده ها را تبدیل کرده و مجددا مدل رگرسیونی را برازش دهیم.

  نمودار پس از تبدیل داده ها

   آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : آنالیز باقیمانده ها بررسی مناسبت مدل
  مقادیر به صورت تصادفی (مستطیل شکل) در اطراف خط صفر قرار گرفته اند بنابراین مدل مناسب است.
 3. برای بررسی مناسبت مدل می توانیم نمودار مقادیر متغیر مشاهده شده(y) و مقادیر برازش شده را روی یک نمودار رسم کنیم.
  اگر مدل مناسب باشد نقاط به صورت برابر در بالا و پایین خط قرار می گیرند این نشانه خوبی است و نشان می دهد مدل خطی انتخاب مناسبی است.

  نمودار الگوی نامناسب

   آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : آنالیز باقیمانده ها بررسی مناسبت مدل
  مقادیر به صورت تصادفی اطراف خط قرار نگرفته اند و الگوی خاصی را دنبال می کنند بنابراین باید داده ها را تبدیل کرده و مجددا مدل رگرسیونی را برازش دهیم.

  نمودار پس از تبدیل داده ها

   آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : آنالیز باقیمانده ها بررسی مناسبت مدل
  مقادیر به صورت تصادفی (مستطیل شکل) در اطراف خط قرار گرفته اند بنابراین مدل مناسب است.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir