آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون .
.
 

در ریاضیات با تابع خط مستقیم آشنا شده ایم

 آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : مدل رگرسیونی خط مستقیم
که در آن آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : مدل رگرسیونی خط مستقیم، عرض از مبدا خط و آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : مدل رگرسیونی خط مستقیم شیب خط است.
 آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : مدل رگرسیونی خط مستقیم
ولی در دنیای واقعی نمی توان دقیقا به چنین تابعی رسید و حتما کمی اختلاف وجود دارد که به علت خطا و عوامل تصادفی دیگر به وجود آمده است.
 آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : مدل رگرسیونی خط مستقیم
بنابراین مدل آماری زیر را داریم.

مدل آماری رگرسیون خطی ساده

فرض می کنیم که پاسخ yi، به مقدار xi از متغیر کنترل شده، به وسیله ی
 آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : مدل رگرسیونی خط مستقیم
مربوط است، که در آن
1) آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : مدل رگرسیونی خط مستقیم مجموعه ی مقادیر متغیر کنترل شده ی X هستند که آزمایشگر برای مطالع برگزیره است. [ اگر متغیر X به وسیله آزمایشگر قابل کنترل نباشد(تصادفی باشد) چه باید کرد؟]
2) آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : مدل رگرسیونی خط مستقیم مولفه های خطای نامعلومی هستند که بر رابطه ی خطی واقعی اثر می گذارند و متغیرهای تصادفی غیر قابل مشاهده اند که فرض می کنیم مستقل بوده، به طور نرمال با میانگین صفر و واریانس نامعلوم آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : مدل رگرسیونی خط مستقیم توزیع شده اند.
3) پارامترهای آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : مدل رگرسیونی خط مستقیم و آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : مدل رگرسیونی خط مستقیم که با هم موقعیت خط مستقیم را مشخص می کنند و نامعلوم هستند.
در رابطه ی بالا آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : مدل رگرسیونی خط مستقیم را خطا، Y را متغیر وابسته و X را متغیر مستقل می گوییم.

 • نمودار پراکنش چیست؟
 • روش حداقل مربعات خطا
 • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
  http://amar.ibep.ir