آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون .
.
 

برای پاسخ به سوالات و فرض هایی در مورد پارامترهای مدل همچون
- آیا آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : برازش خط رگرسیون خواص برآورد کننده های کوچکترین توان های دوم است.(یعنی y به x بستگی ندارد)
- میزان اطمینان به مدل رگرسیونی به دست آمده چقدر است؟
- و ...
و با توجه به اینکه مقادیر آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : برازش خط رگرسیون خواص برآورد کننده های کوچکترین توان های دوم با تغیر نمونه تغییر می کنند بنابراین آنها متغیرهای تصادفی هستند و لازم است توزیع نمونه گیری آنها را به دست آوریم.

خواص برآورد کننده های کوچکترین توان های دوم


1- برآورد کننده های کوچکترین توانهای دوم نااریب هستند؛ یعنی
 آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : برازش خط رگرسیون خواص برآورد کننده های کوچکترین توان های دوم

2-
 آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : برازش خط رگرسیون خواص برآورد کننده های کوچکترین توان های دوم
که در آن  آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : برازش خط رگرسیون خواص برآورد کننده های کوچکترین توان های دوم (واریانس مانده ها) نامعلوم است و باید آن را برآورد کنیم
 آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : برازش خط رگرسیون خواص برآورد کننده های کوچکترین توان های دوم
می دانیم مجموع انحرافات همواره صفر است بنابراین  آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : برازش خط رگرسیون خواص برآورد کننده های کوچکترین توان های دوم در نتیجه
 آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : برازش خط رگرسیون خواص برآورد کننده های کوچکترین توان های دوم
بنابراین
 آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : برازش خط رگرسیون خواص برآورد کننده های کوچکترین توان های دوم
در نتیجه
 آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : برازش خط رگرسیون خواص برآورد کننده های کوچکترین توان های دوم

3- با توجه به فرض نرمال بودن مانده ها توزیع های آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : برازش خط رگرسیون خواص برآورد کننده های کوچکترین توان های دوم به ترتیب با میانگین های آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : برازش خط رگرسیون خواص برآورد کننده های کوچکترین توان های دوم و  آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : برازش خط رگرسیون خواص برآورد کننده های کوچکترین توان های دوم نرمال هستند.
4- آماره زیر دارای توزیع t استودنت با n-2 درجه آزادی است.
 آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : برازش خط رگرسیون خواص برآورد کننده های کوچکترین توان های دوم

5- آماره زیر دارای توزیع t استودنت با n-2 درجه آزادی است.
 آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : برازش خط رگرسیون خواص برآورد کننده های کوچکترین توان های دوم

 • استنباط در مورد پارامترهای مدل رگرسیونی خطی ساده
 • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
  http://amar.ibep.ir