آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون .
.
 

فرض دیگر که برای آزمون فرضیه رگرسیون لازم است، مستقل بودن تمام مشاهدات است. یعنی مقدار یک مشاهده به هیچ طریقی با مقدار مشاهده دیگر رابطه ای نداشته باشد.
هنگامی که داده ها پشت سر هم جمع آوری می شوند مستقل نبودن می تواند مشکل جدی باشد.
برای بررسی مستقل بودن راه های مختلفی وجود دارد که در زیر به معرفی بعضی از این روش ها می پردازیم.

  1. فرض مستقل بودن را می توانیم از طریق نمودار کردن باقیماند های استاندارد شده در مقابل متغیر توالی ( زمان ) بررسی کنیم.
    [در حقیقت باقیمانده ها مستقل نیستند، زیرا جمع آنها صفر می شود. اما اگر تعداد نقاط خیلی بیشتر از ضرایب باشد می توان از این وابستگی چشم پوشی کرد]
  2. استفاده از آزمون دوربین واتسون
  3. فیلم آموزشی خود همبستگی و آزمون دوربین واتسون

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir