آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون .
.
 

در اکثر مشاهدات روزانه دیده می شود که بعضی از متغیرها تابع متغیرهای دیگری هستند و در بعضی از موارد تغیرات دو متغیر که در یکدیگر موثرند، نتیجه تاثیر متغیر یا متغیرهای دیگر است. مثلا میزان هزینه مصرفی خانوار متناسب با افراد خانوار می باشد، زیرا هر چه تعداد افراد خانواده ای زیادتر باشد میزان هزینه ی مصرفی بیشتر است.
میزان مزد پرداختی به کارگران تحت تاثیر عرضه نیروی کار قرار دارد. و ...

رابطه تابعی بین دو متغیر

رابطه ی تابعی بین دو متغیر X و Y، رابطه ای دقیق است و وقتی مقدار X مشخص باشد مقدار Y به صورتی یکتا معین می شود.
مثال: اجاره بهای یک موتور الکتریکی (Y بر حسب دلار) به تعداد ساعتهای اجاره ی موتور(X) به صورت زیر بستگی دارد.
Y=1.5+2X
در اینجا، 1.5 هزینه ثابت خدمات و 2 بهای هر ساعت اجاره است. بنابراین برای هر تعداد ساعت اجاره، یک اجاره بهای یکتا وجود دارد.
مثال: مساحت یک ورق مربع شکل (Y برحسب سانتیمتر مربع) به طول ضلعش (X برحسب سانتیمتر) بستگی دارد.
Y=X2
به ازای هر X یک مقدار مساحت یکتا وجود دارد.

رابطه آماری بین دو متغیر

در اکثر بررسیهای تجربی که توجه بر متغیر وابسته ی Y است، مقدار Y، وقتی سطح متغیر X مشخص شود به صورتی یکتا تعیین نمی شود. مثلا در بررسی رابطه ی بین مخارج غذای خانواده و درآمد خانواده، احتمالا در می یابیم که خانواده هایی با سطح در آمد مساوی ( X یکسان) از لحاظ مخارج غذا با هم تفاوت دارند. دلیل عمده این است که عاملهای دیگری علاوه بر درآمد خانواده، نظیر زمینه های قومی، سبک زندگی و ... نیز نقشی در مخارج غذا دارند.

   آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : رابطه ی بین دو متغیر
همانگونه که از شکل فوق مشخص است به ازای x یکتا y های مختلفی وجود دارد

روابطی که در آنها، Y به صورتی یکتا از روی X تعین نمی شود، روابط آماری می گوییم.
رابطه ی آماری بین دو متغیر X و Y دقیق نیست و مقدار Y، وقتی مقدار X مشخص است، به صورتی یکتا تعین نمی شود.
برخی روابط آماری خطی و برخی خمیده خط هستند.

  • مدل رگرسیونی خط مستقیم
  • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
    http://amar.ibep.ir