آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون .
.
 

همواره باید داده های خود را از نظر وجود فرض های رگرسیون بررسی کنیم زیرا سطوح معنی دار، فواصل اطمینان و سایر آزمون های رگرسیون به بعضی از عدم وجود فرض ها حساس می باشند.
اگر فرض های رگرسیون به طور جدی برقرار نباشند این آزمون ها را به طور معمول نمی توان تفسیر کرد.
اگر باقیمانده ها را به طور دقیقی بررسی کنید، ایده ای در مورد وجود مشکل به دست خواهید آورد. اگر مشکلی مشاهده کردید می توانید آنرا از طریق تبدیل داده ها حل نمایید.

فروض کلاسیک برای رگرسیون

برای اینکه مدل رگرسیونی که برازش می دهیم صحیح باشد و بتوانیم از نتایج آن استفاده کنیم شرایط زیر باید برای آن برقرار باشد.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir