آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون
.
 
کانال تلگرام آموزش آمار

در این قسمت به بررسی مبحث رگرسیون و برازش خط رگرسیونی و مفاهیم آن می پردازیم. سوالاتی که قصد داریم در این قسمت به آنها پاسخ دهیم به صورت زیر است.