آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش کنترل کیفیت آماری
.
 
کانال تلگرام آموزش آمار

کنترل کیفیت آماری از تکنیک های آماری بهره می گیرد تا فرآیند تحت کنترل در آمده و طبق مشخصات مورد نظر تولید شوند و مواد ورودی و نیز محصولات خروجی بر پایه معیارها و ضابطه های مناسب پذیرش یا رد گردند.
 • کیفیت چیست؟
 • اصول کنترل کیفیت کدام است؟
 • آیا برای هر سیستمی می توان اصول کنترل کیفیت را به کار برد؟
 • اصلا هدف از کنترل کیفیت چیست؟
 • معنای کیفیت محصول واقعا چیست؟

کیفیت چیست و چه کسی آنرا تعریف می کند؟

توانایی فرآیند از یک سو و نقطه نظرات مصرف کننده از سوی دیگر موجب می شود که تولید کننده و مصرف کننده در تعریف کیفیت قابل قبول، علمی و اقتصادی همکاری نمایند.
موضوع کیفیت فرآتر از طراحی خوب مهارت ها، ابزار، فرآیندها و شرایط تولیدی است زیرا ممکن است
- کار طراحی به خوبی انجام شود اما در حین تولید کنترل دقیق اعمال نگردد و بسیاری از محصولات ضایع یا حداقل نیاز به دو باره کاری داشته باشد.
- یا کار تولید نیز به خوبی انجام شود ولی هنگام حمل و رسیدن به دست مصرف کننده، محصولات دچار آسیب و نارضایتی مشتریان شوند.
از اینرو آشنایی با اصول کنترل کیفیت آماری و به کار گیری آن شرط لازم برای تولید اقتصادی است.

اهمیت کنترل کیفیت آماری به این دلیل است که بقای یک کارخانه، واحد تولیدی یا خدماتی وابسته به در آمد حاصل از فروش محصولات آن بوده و توانایی فروش نیز وابسته به مناسب بودن محصولات برای استفاده و نیاز بازار است.

 • لزوم کنترل کیفیت
 • کیفیت چیست؟ کنترل کیفیت چیست؟
 • روشهای بهبود کیفیت
 • انواع کیفیت و اثرات آن
 • بهبود کیفیت در محیط های تجاری

 •