آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
9. کودکي 12 مکعب دارد که 6 تاي آنها سياه، 4 تا قرمز، يکي سفيد و يکي آبي است. اگر او بخواهد مکعبها را در يک رديف قرار دهد چند ترتيب متفاوت امکان پذير است؟
جواب:
9.  احتمال، آموزش، آمار، تدریس
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir