آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
8. چند ترتيب متفاوت از حروف کلمه هاي زير مي توان تهيه نمود؟
الف) FLUKE
ب) PROPOSE
ج) MISSISSIPPI
د) ARRANGE
جواب:
8. الف)120= !5
ب) 1260 =( !2 * !2 )/ !7
ج) 34650=(!2 * !4 * !4 )/ !11
د) 1260 =( !2 * !2 )/ !7
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir