آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
6. يک سرود معروف کودکستان داراي اشعار زير است:
همين طور که در حال رفتن به کودکستان بودم،
مردي را با هفت فرزند ملاقات کردم،
هر فرزند 7 ساک دستي داشت،
در هر ساک 7 گربه بود،
هر گربه 7 بچه گربه داشت.
چند بچه گربه توسط کودک ديده شده است؟
جواب:
6. با توجه به اصل ضرب 2401=7*7*7*7 بچه گربه توسط کودک ديده شده است.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir