آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
5. سالهاست که کد بين شهري در آمريکا و کانادا از سه عدد تشکيل شده است که عدد اول آن بين 2 و 9، عدد دوم آن 0 يا 1 و عدد سوم آن هر عددي بين 1 و 9 است. چند کد بين شهري تلفن مي تواند وجود داشته باشد؟ چند تا از کدها با عدد 4 شروع شده اند.
جواب:
5. با توجه به اصل ضرب 144=9*2*8 کد بين شهري تلفن وجود دارد.
حال اگر کدها با عدد 4 شروع شوند بنابراين 18=9*2*1 کد بين شهري تلفن وجود دارد.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir