آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
4. چهار فرد A، B، C و D يک گروه موسيقي مرکب از 4 وسيله موسيقي را تشکيل داده اند. اگر هر کدام بتوانند هر چهار وسيله را بنوازند، چند ترتيب متفاوت وجود دارد؟ در صورت که فرد A و فرد B بتوانند هر 4 وسيله را بنوازند ولي فرد C و فرد D هر کدام بتوانند پيانو و طبل بنوازند آنگاه چند ترتيب متفاوت وجود دارد؟
جواب:
4. !4
با توجه به اينکه فرد C و D تنها قادر به نواختن دو وسيله (پيانو و طبل) مي باشند بنابراين لازم است ابتدا تکليف آنها را مشخص کنيم که براي اين امر 2=1*2 حالت وجود دارد؛ حال بايد تکليف A و B را مشخص کنيم با توجه به اينکه تنها دو وسيله ي ديگر باقي مانده است بنابراين 2=1*2 حالت نيز براي آنها وجود دارد و در نتيجه با توجه به اصل ضرب 4=2*2 حالت وجود دارد.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir