آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
31. اگر بخواهيم 8 تخته سياه يکسان را بين 4 مدرسه تقسيم کنيم، به چند طريق اين کار امکان پذير است؟ چنانچه به هر مدرسه لازم باشد حداقل يک تخته سياه داده شود در اين صورت به چند طريق اين کار امکان پذير است؟
جواب:
31.
 احتمال، آموزش، آمار، تدریس
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir