آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
30. نمايندگان 10 کشور از جمله روسيه، فرانسه، انگليس و آمريکا بايد در يک رديف قرار گيرند. چنانچه نمايندگان فرانسه و انگليس بخواهند پهلوي هم باشند و نمايندگان روسيه و آمريکا بخواهند پهلوي هم نباشند، به چند طريق اين کار امکان پذير است؟
جواب:
30. تعداد حالاتي که انگليس و فرانسه کنار هم قرار مي گيرند برابر با 725760 = !2 * !9 و تعداد حالاتي که انگليس و فرانسه کنار هم هستند و آمريکا و روسيه نيز کنار هم هستند برابر با 161280 = !2 * !2 * !8 مي باشد بنابراين تعداد حالاتي که انگليس و فرانسه کنار هم قرار مي گيرند ولي آمريکا و روسيه کنار هم نباشند برابر با 564480 = 161280 – 725760 است.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir