آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
3. 20 کارگر را براي 20 شغل مختلف در نظر گرفته ايم. اگر به هر کارگر يک شغل را بتوان اختصاص داد به چند حالت اختصاص شغلها به کارگران امکان پذير است؟
جواب:
3. !20
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir