آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
29. 10 وزنه بردار در يک مسابقه شرکت دارند که 3 نفر آنها آمريکايي، 4 نفر روسي، 2 نفر چيني و يک نفر کانادايي هستند. اگر امتياز کسب شده به نام کشور وزنه بردار ثبت شود چند نتيجه ي ممکن از نظر امتياز مي تواند وجود داشته باشد؟ چنانچه آمريکا يک وزنه بردار در سه نفر اول و 2 وزنه بردار در سه نفر آخر داشته باشد آنگاه نتايج ممکن به چند صورت خواهد بود؟
جواب:
29. با توجه به اينکه امتياز کسب شده به نام کشور وزنه بردار ثبت مي شود در نتيجه بين وزن برداران يک کشور تفاوتي وجود ندارد و در نتيجه  احتمال، آموزش، آمار، تدریس حالت متمايز وجود دارد.
يکي از سه وزن بردار آمريکاي در بين سه نفر اول قرار مي گيرد که اين 3 حالت را شامل مي شود ( اول يا دوم يا سوم ) و براي دو وزن بردار آمريکايي باقيمانده اولي 3 حالت دارد و دومي دو حالت ولي چون ترتيب مهم نيست در نتيجه  احتمال، آموزش، آمار، تدریس حالت وجود دارد و براي 7 وزنه بردار باقيمانده  احتمال، آموزش، آمار، تدریس حالت وجود دارد و با توجه به اصل ضرب 945 = 105 * 3 * 3 حالت وجود دارد.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir