آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
28. اگر بخواهيم 8 معلم را بين 4 مدرسه تقسيم کنيم، به چند طريق اين کار امکان پذير است؟ چنانچه به هر مدرسه لازم باشد دو معلم اختصاص داده شود آنگاه به چند طريق اين کار امکان پذير است؟
جواب:
28. با توجه به اينکه هيچ محدوديتي وجود ندارد بنابراين هر مدرسه مي تواند 8 معلم را در اختيار داشته باشد و در نتيجه  احتمال، آموزش، آمار، تدریس انتخاب وجود دارد. چنانچه به هر مدرسه لازم باشد دو معلم اختصاص داده شود در نتيجه  احتمال، آموزش، آمار، تدریس انتخاب وجود دارد.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir