آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
27. به چند طريق مي توان 12 نفر را در سه شوراي متفاوت با تعداد اعضاي 3، 4 و 5 تقسيم نمود.
جواب:
27. در اينجا قصد داريم 12 نفر را به سه زير مجموعه 3، 4 و 5 نفري تقسيم کنيم و بنابراين  احتمال، آموزش، آمار، تدریس حالت وجود دارد.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir