آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
25. مي خواهيم 20 ميليون تومان را در 4 فعاليت اقتصادي سرمايه گذاري کنيم. هر سرمايه گذاري بايد مضربي از يک ميليون تومان بوده و چنانچه بخواهيم در اين فغاليتها سرمايه گذاري کنيم لازم است حداقل سرمايه گذاري 2، 2، 3 و 4 ميليون تومان در هر فعاليت انجام گيرد. به چند طريق اين کار امکان پذير است اگر
الف) بخواهيم در همه ي فعاليتها سرمايه گذاري کنيم؟
ب) بخواهيم در حداقل 3 فعاليت سرمايه گذاري کنيم؟
جواب:
25. (الف) مسأله را مي توانيم به صورت احتمال، آموزش، آمار، تدریس بازنويسي کنيم و بنابراين احتمال، آموزش، آمار، تدریس حالت وجود دارد.
(ب) چون حداقل بايد در سه معامله سرمايه گذاري کنيم بنابراين حالتهاي زير رخ مي دهند:
 • در هر 4 معامله سرمايه گذاري کنيم. ( 220 حالت)
 • در سه معادله احتمال، آموزش، آمار، تدریس سرمايه گذاري کنيم. ( 105 حالت)
 • در سه معادله احتمال، آموزش، آمار، تدریس سرمايه گذاري کنيم. ( 91 حالت)
 • در سه معادله احتمال، آموزش، آمار، تدریس سرمايه گذاري کنيم. ( 78 حالت)
 • در سه معادله احتمال، آموزش، آمار، تدریس سرمايه گذاري کنيم. ( 78 حالت)
و طبق اصل جمع تعداد حالات موجود برابر با 572 مي باشد.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir