آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
24. عبارت  احتمال، آموزش، آمار، تدریس را بسط دهيد.
جواب:
24.
 احتمال، آموزش، آمار، تدریس
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir