آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
23. يک آزمايشگاه روانسنجي از 3 قسمت که در هر قسمت 2 تخت وجود دارد تشکيل شده است. اگر3 جفت دو قلو يکسان را بخواهيم در اين مرکز بستري کنيم به طوري که هر جفت دو قلو در يک قسمت روي تخت هاي متفاوت بستري شوند. اين عمل به چند طريق امکان پذير است؟
جواب:
23. ابتد بايد هر جفت را در يک قسمت قرار دهيم که اين امر در !3 حالت امکان پذير است حال بايد هر جفت را بر روي دو تخت قرار دهيم که اين امر در !2 حالت امکان پذير است ( زيرا دو قلوها از هم متمايز هستند ) بنابراين کل حالات موجود برابر با 48 = !2 * !2 * !2 * !3 است.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir