آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
22. در مسأله ي 21 چند مسير از A به B وجود دارد در صورتي که مسير از نقطه ي مشخص شده در شکل زير بگذرد؟
 احتمال، آموزش، آمار، تدریس
جواب:
22. براي رسيدن به نقطه مورد نظر بايد 2 حرکت به سمت راست و 2 حرکت به طرف بالا داشته باشيم بنابراين  احتمال، آموزش، آمار، تدریس انتخاب داريم و براي اينکه از نقطه مورد نظر به B برسيم بايد دو حرکت به سمت راست و يک حرکت به طرف بالا داشته باشيم بنابراين  احتمال، آموزش، آمار، تدریس انتخاب نيز براي اين قسمت وجود دارد و با توجه به اصل ضرب در مجموع 18=3* 6 انتخاب وجود دارد.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir