آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
21. مجموعه اي از نقاط را به صورت شکل زير در نظر بگيريد. فرض کنيد از نقطه ي A شروع کرده و در هر حرکت مي توانيد به طرف بالا يا به طرف راست يک قدم برداريد. اگر اين حرکت ادامه يابد تا به نقطه ي B برسيد در اين صورت چند مسير از A به B امکان پذير است؟
راهنمايي: توجه کنيد که براي رفتن از نقطه ي A به B بايد 4 قدم به طرف راست و 3 قدم به طرف بالا برداشته شود.
 احتمال، آموزش، آمار، تدریس
جواب:
21. با توجه به اينکه بايد 4 قدم به طرف راست و 3 قدم به طرف بالا برداشته شود بنابراين بايد 7 قدم برداشته شود و در نتيجه  احتمال، آموزش، آمار، تدریس انتخاب وجود دارد.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir