آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
20. فردي 8 دوست دارد که مي خواهد 5 نفر آن ها را به يک ميهماني دعوت کند. چند انتخاب وجود دارد اگر
الف) دو نفر از دوستان وي با هم اختلاف داشته باشند و نخواهند با هم شرکت کنند؟
ب) دو نفر از دوستان وي در صورتي که با هم دعوت شوند در ميهماني شرکت کنند؟
جواب:
20. (الف) مانند قسنت (الف) سوال 19 مي باشد بنابراين  احتمال، آموزش، آمار، تدریس حالت وجود دارد.
(ب) با توجه به اينکه دو نفر از دوستان وي در صورتي که با هم دعوت شوند در ميهماني شرکت مي کنند بنابراين دو حالت وجود دارد يا بايد هر دو را دعوت کنيم يا اينکه هيچ کدام را دعوت نکنيم بنابراين  احتمال، آموزش، آمار، تدریس حالت وجود دارد.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir