آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
2.وقتي که تاسي را چهار مرتبه پرتاب مي کنيم چند دنباله از نتايج ممکن حاصل مي شود؟ براي مثال نتيجه 3، 4، 3 و 1 حاصل شده است هرگاه نتيجه اولين پرتاب 3، دومين پرتاب 4، سومين پرتاب 3 و پرتاب چهارم برابر با 1 است.
جواب:
2.در پرتاب هر تاس 6 حالت حاصل مي شود و با توجه به اينکه بايد هر 4 تاس را پرتاب کنيم در نتيجه از اصل ضرب استفاده مي شود و بنابراين 1296=4^6 حالت بدست مي آيد.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir