آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
19. از گروهي متشکل از 8 زن و 6 مرد شورايي مرکب از 3 زن و 3 مرد بايد تشکيل شود. اين کار به چند طريق امکان پذير است هرگاه
الف) 2 نفر از مردها نخواهند با هم انتخاب شوند؟
ب) 2 نفر از زن ها نخواهند با هم انتخاب شوند؟
ج) يکي از مردها و يکي از زن ها نخواهند با هم انتخاب شوند؟
جواب:
19. (الف) با توجه به اينکه 2 نفر از مردها نمي خواهند با هم انتخاب شوند بنابراين دو حالت به وجود مي آيد يا يکي از مردها انتخاب مي شود و ديگري انتخاب نمي شود يا هيچ کدام از آنها انتخاب نمي شوند بنابراين  احتمال، آموزش، آمار، تدریس حالت وجود دارد.
(ب) مانند فسمت (الف) در اين مورد نيز 2 حالت به وجود مي آيد و بنابراين  احتمال، آموزش، آمار، تدریس حالت وجود دارد.
(ج) با توجه به اينکه يکي از مردها و يکي از زن ها نمي خواهند با هم انتخاب شوند بنابراين سه حالت به وجود مي آيد يا آن مرد انتخاب مي شود و آن زن انتخاب نمي شود يا آن زن انتخاب مي شود و آن مرد انتخاب نمي شود يا هيچ کدام انتخاب نمي شوند بنابراين  احتمال، آموزش، آمار، تدریس حالت وجود دارد.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir