آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
18. شورايي متشکل از 7 نفر که 2 نفر آنها جمهوري خواه ، 2 نفر دموکرات و 3 نفر مستقل هستند را از يک گروه متشکل از 5 جمهوري خواه، 6 دمکرات و 4 مستقل انتخاب مي کنيم. اين عمل به چند طريق امکان پذير است؟
جواب:
18. با توجه به اصل ضرب  احتمال، آموزش، آمار، تدریس حالت وجود دارد.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir