آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
17. 7 جايزه را مي خواهيم بين 10 دانش آموز تقسيم نماييم. اگر هيچ دانش آموزي بيش از يک جايزه نگيرد، به چند طريق اين کار امکان پذير است؟
جواب:
17. با توجه به اينکه تکرار مجاز نيست بنابراين 604800 = 4 * 5 * ... * 9 *10 حالت وجود دارد.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir