آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
16. دانشجوي مي خواهد 2 کتاب از مجموعه کتابهاي خود را که شامل 6 کتاب رياضي، 7 کتاب فيزيک و 4 کتاب اقتصاد است بفروشد. او چند انتخاب ممکن دارد اگر
الف) هر دو کتاب از يک موضوع انتخاب شوند.
ب) کتاب ها از موضوع هاي متفاوتي باشند.
جواب:
16. (الف) با توجه به اينکه بايد هر دو کتاب از يک موضوع انتخاب شوند بنابراين يا هر دو رياضي ، يا هر دو فيزيک و يا هر دو اقتصاد هستند و با توجه به اينکه ترتيب اهميت ندارد و با استفاده از اصل جمع  احتمال، آموزش، آمار، تدریس حالت وجود دارد.
(ب) براي اينکه کتابها از موضوعات مختلفي باشند سه حالت به وجود مي آيد يا يکي از کتابها رياضي و ديگري فيزيک يا يکي از کتابها رياضي و ديگري اقتصاد يا يکي از کتابها فيزيک و ديگري اقتصاد است بنابراين  احتمال، آموزش، آمار، تدریس حالت وجود دارد.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir