آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
15. در يک تيم ورزشي 22 نفره، 10 دانشجوي سال اول و 12 دانشجوي سال دوم شرکت مي کنند. اگر 5 دانشجوي سال اول و 5 دانشجوي سال دوم را براي تشکيل گروههاي 2 نفره که هر گروه شامل يک دانشجوي سال اول و يک دانشجوي سال دوم باشد انتخاب کنيم، به چند حالت اين انتخاب امکان پذير است؟
جواب:
15.  احتمال، آموزش، آمار، تدریس
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir