آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
14. يک آسانسور از طبقه ي همکف با 8 مسافر ( بدون متصدي آسانسور ) حرکت کرده و تا طبقه ششم همه را پياده مي کند. اگر مسافران از نظر متصدي آسانسور يکسان باشند به چند طريق مختلف او مي تواند شاهد پياده شدن مسافران باشد؟ اگر 5 نفر از مسافران مرد و 3 نفر زن باشند و متصدي آسانسور بتواند مرد و زن را تشخيص دهد آنگاه به چند طريق ممکن شاهد پياده شدن مسافران خواهد بود؟
جواب:
14.
 احتمال، آموزش، آمار، تدریس
براي مردها  احتمال، آموزش، آمار، تدریس حالت و براي زنها  احتمال، آموزش، آمار، تدریس حالت وجود دارد و طبق اصل ضرب 14112 حالت را شاهد است.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir