آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
13. يک گروه 20 نفري را در نظر بگيريد. اگر هر فرد بخواهد با افراد ديگر دست بدهد به چند طريق دست دادن امکان پذير است؟
جواب:
13. با استفاده از اصل جمع مي دانيم نفر اول به 19 حالت مي تواند دست بدهد و نفر دوم با توجه به اينکه ديگر لازم نيست با نفر اول دست بدهد 18 حالت براي دست دادن دارد و به همين ترتيب نفر نوزدهم فقط 1 حالت براي دست دادن دارد و براي نفر بيستم 0 حالت وجود دارد بنابراين با استفاده از اصل جمع 190 = 0 + 1 + ... + 18 +19 حالت وجود دارد.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir