آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
12. 5 جايزه جداگانه ( بورس تحصيلي و...) به گروهي منتخب از دانشجويان يک کلاس 30 نفري اهداء مي شود. اين کار به چند طريق امکان پذير است اگر
الف) يک دانشجو بتواند به هر تعداد جايزه بگيرد؟
ب) يک دانشجو بتواند حداکثر يک جايزه بگيرد؟
جواب:
12. (الف) با توجه به اينکه يک دانشجو مي تواند به هر تعداد جايزه بگيرد بنابراين جايزه اول را مي توان به 30 نفر داد و به همين ترتيب جايزه پنجم را نيز مي توان به 30 نفر اهدا کرد بنابراين 5^(30 ) حالت وجود دارد.
(ب) با توجه به اينکه يک دانشجو مي تواند حداکثر يک جايزه بگيرد بنابراين 26 * 27 * 28 * 29 * 30 حالت وجود دارد.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir