آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
11. به چند طريق مي توان 3 کتاب داستان، 2 کتاب رياضي و يک کتاب شيمي را در يک قفسه کتاب به ترتيب پهلوي هم قرار داد به طوري که
الف) کتابها بدون هيچ محدوديتي چيده شوند.
ب) کتابهاي رياضي پهلوي هم و کتابهاي داستان نيز پهلوي هم باشند.
ج) کتابهاي داستان پهلوي هم باشند و ساير کتابها محدوديتي نداشته باشند.
جواب:
11. (الف) 720 = !6
(ب) مانند قسمت (ه) سوال 10 حل مي شود بنابراين 72 = !3 * !3 * !2 حالت وجود دارد.
(ج) مانند قسمت قبل است و بنابراين 144 = !3 * !4 حالت وجود دارد.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir