آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
7. فرض کنيد تاسي را دو مرتبه پرتاب مي کنيم. متغيرهاي تصادفي زير چه مقاديري را مي توانند اختيار کنند.

الف) بيشترين عددي که در دو پرتاب حاصل مي شود.

ب) کمترين عددي که در دو پرتاب حاصل مي شود.

ج) مجموع دو عدد حاصل شده.

د) عدد ظاهر شده در اولين پرتاب، منهاي عدد ظاهر شده در دومين پرتاب.

جواب:

(الف) حل مسائل متغیرهای تصادفی

(ب) حل مسائل متغیرهای تصادفی

(ج) حل مسائل متغیرهای تصادفی

(د) حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir