آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
64. يک خريدار قطعات ترانزيستور، آنها را در محموله هاي 20 تايي خريداري می کند. سياست او اين است که از هر محموله 4 قطعه به تصادف انتخاب کرده و اگر همه آنها سالم باشند محموله را می پذيرد. اگر هر قطعه در محموله مستقل از ساير قطعات با احتمال 0.1 معيوب باشد چه نسبتي از محموله ها رد می شوند؟
جواب:

X : تعداد قطعات معیوب و محموله زمانی رد می شود که حل مسائل متغیرهای تصادفی باشد.

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir