آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
63. فرض کنيد يک محموله 100 تايي کالا شامل 6 کالاي معيوب و 94 کالاي سالم باشد. اگر X نشان دهنده تعداد کالاي معيوب در يک نمونه 10 تايي از محموله باشد مطلوب است

الف)P{X=0} 

ب)P{X>2} 

جواب:

X دارای توزیع فوق هندسی است.

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir