آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
62. ظرفي شامل 4 توپ سفيد و 4 توپ سياه است. به تصادف 4 توپ از ظرف انتخاب می کنيم اگر 2 توپ سفيد و 2 توپ سياه باشد، آزمايش را متوقف می کنيم در غير اين صورت توپها را به ظرف برگردانده و دوباره 4 توپ به تصادف انتخاب می کنيم. اين آزمايش آنقدر تکرار می شود، تا دقيقاً 2 توپ از 4 توپ سفيد باشد. احتمال اينکه n مرتبه انتخاب توپها صورت پذيرد را به دست آوريد.
جواب:

A پیشامد این است که 2 توپ سیاه و 2 توپ سفید انتخاب شود.

و اگر X را برابر با تعداد دفعاتی که آزمایش انجام می شود تا پیشامد A اتفاق افتد در نظر بگیریم آنگاه X  دارای توزیع هندسی است.

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir