آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
61. در مسأله کبريت باناخ احتمال اينکه در لحظه اي که قوطي اول خالي می شود ( در مقابل کشف خالي بودن آن)، قوطي ديگر k چوب کبريت داشته باشد را به دست آوريد.

جواب:

در این مساله زمانی که کبریت آخر را انتخاب می کنیم و قو طی خالی می شود مد نظر است بنابراین باید N امین انتخاب از قوطی کبریت اول در حل مسائل متغیرهای تصادفی امین آزمایش ساده انجام گیرد و در نتیجه

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir