آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
60. مسأله کبريت باناخ ( مثال8-5) را وقتي که قوطي کبريت طرف چپ او از ابتدا شامل N1 چوب کبريت و قوطي کبريت سمت راست او N2   چوب کبريت داشته باشد حل کنيد.
جواب:

اگر E نشان دهنده ی این باشد که قوطی سمت راست خالی است و در قوطی سمت چپ او k کبریت وجود دارد. این پیشامد اتفاق می افتد اگر و تنها اگر 1+N­1 امین انتخاب از قوطی کبریت سمت راست در حل مسائل متغیرهای تصادفی امین آزمایش ساده انجام گیرد.

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

و F نشان دهنده ی این است که قوطی سمت چپ خالی است و در قوطی سمت راست k کبریت وجود دارد. این پیشامد اتفاق می افتد اگر و تنها اگر 1+N­2 امین انتخاب از قوطی کبریت سمت راست در حل مسائل متغیرهای تصادفی امین آزمایش ساده انجام گیرد.

حل مسائل متغیرهای تصادفی

و نتیجه نهایی برابر با P(E)+P(F) است.

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir