آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
6. در مسأله 5 اگر سکه سالم باشد، براي 3 = n احتمالهاي مربوط به مقادير ممکن X را به دست آوريد.
جواب:
با توجه به اینکه در این حالت فضای نمونه شامل 8 عضو می باشد که در آن یا هر سه پیشامد شیر یا دو خط و یک شیر یا دو شیر و سه خط یا هر سه خط   وجود دارد بنابراین احتمال های مربوطه به صورت زیر به دست می آید.

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir