آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
59. يک سکه منظم را به طور متوالي پرتاب می کنيم تا شير براي دهمين مرتبه ظاهر شود. اگر X نشان دهنده تعداد خطهاي ظاهر شده باشد. تابع احتمال  X را به دست آوريد.

جواب:

X تعداد شکست ها بنابراین X می تواند مقادیر 0، 1، 2، ... را اختیار کند.

حل مسائل متغیرهای تصادفی

بنابراین X دارای توزیع دو جمله ای منفی است.

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir