آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
58. به خبرنگاري ليست افراد با نفوذي را داده اند که بايد با آنها مصاحبه کند. اگر خبرنگار لازم باشد که با 5 نفر مصاحبه کند و هر فرد به طور مستقل با احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی موافقت نمايد که با او مصاحبه شود. احتمال اينکه ليست وي قادر به تأمين افراد مورد نياز باشد را در هر يک از حالات زير به دست آوريد.

الف) ليست شامل 5 نفر باشد.

ب) ليست شامل 8 نفر باشد.

براي بند (ب) احتمال اينکه خبرنگار بتواند با ج) 6 نفر، د) 7 نفر از افراد ليست مصاحبه کند  چقدر است؟

جواب:

(الف) باید به 5 پیروزی برسد و با توجه به اینکه در این قسمت 5=n است بنابراین

حل مسائل متغیرهای تصادفی

(ب) 8= n :         

                                                           حل مسائل متغیرهای تصادفی

(ج)      

                                                                                   حل مسائل متغیرهای تصادفی

(د)       

                                                           حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir