آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
57. در مسأله 56 فرض کنيد که دو تيم با هم بازي کرده و احتمال برد هر تيم حل مسائل متغیرهای تصادفی باشد. در اين صورت اميد رياضي تعداد بازيها را به دست آوريد.

جواب:

اگر  X تعداد بازیها باشد. بازیها زمانی متوقف می ­ شود که تیم A یا تیم B برنده شود و با توجه به اینکهحل مسائل متغیرهای تصادفی  بنابراين برای محاسبه هر قسمت تنهاکافی است احتمال برنده شدن A را به دست آورده و در 2 ضرب کنیم .

X

4

5

6

7

P(X)

حل مسائل متغیرهای تصادفی                   

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

و در نتیجهحل مسائل متغیرهای تصادفی  است.

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir