آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
56. دو تيم ورزشي يک سري بازي انجام می دهند و اولين تيمي که 4 مرتبه برنده شود به عنوان برنده نهايي انتخاب می شود. فرض کنيد يکي از تيمها قوي­تر از ديگري است به طوري که احتمال برد آن در هر بازي مستقل از بازيهاي ديگر برابر با 0.6 است. احتمال اينکه تيم قوي­تر i بازي را ببرد به  دست آوريد. اين احتمال را براي 7، 6، 5، 4= i محاسبه کنيد. احتمال برنده نهايي شدن تيم قوي­تر را با احتمال اينکه آن تيم 2 بازي از 3 بازي را ببرد مقايسه کنيد.
جواب:

احتمال اینکه تیم قوی­تر در حل مسائل متغیرهای تصادفی امین بازی برنده نهایی شود برابرحل مسائل متغیرهای تصادفی  است.

حل مسائل متغیرهای تصادفی

برنده شدن در یکی از مراحل فوق اتفاق می افتد بنابراین احتمال مورد نظر از جمع احتمالهای فوق به دست می ­ آید و برابر 0.71022 است .

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir