آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
55. يک گردونه بازي که شامل 38 عدد به صورت اعداد 0 تا 36 و عدد 00 (دو صفر) است را در نظر بگيريد. اگر فردي همواره روي يکي از نتايج 1 تا 12 شرط­بندي کند، احتمال پيشامدهاي زير را به دست آوريد.

الف) 5 شرط اوليه را ببازد.

ب) اولين برد او در چهارمين شرط­بندي اتفاق افتد.

جواب:

احتمال پیروزی برابر حل مسائل متغیرهای تصادفی  است

الف)                                                                               حل مسائل متغیرهای تصادفی

ب) یعنی نتیجه 3 بازی اول باخت و بازی چهارم برد باشد .

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir