آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
52. افراد با نرخ 1 نفر در هر دو دقيقه وارد يک فروشگاه می شوند.

الف) احتمال اينکه هيچ­کس در فاصله 12:00 تا 12:05 وارد نشود را به دست آوريد.

ب) احتمال اينکه حداقل 4 نفر در آن زمان وارد فروشگاه شوند را به دست آوريد.

جواب:

یک نفر در هر دو دقیقه یعنی به طور متوسط 0.5 در هر دقیقه وارد فروشگاه می شوند.

(الف) برای 5 دقیقه پارامتر برابر با حل مسائل متغیرهای تصادفی است.

حل مسائل متغیرهای تصادفی

(ب)                                                                                                    حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir